Huishoudelijk reglement

Rechten en verplichtingen van de leden

Artikel 1
De leden zijn verplicht zich te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen. Het is verplicht om op de baan gepaste tenniskleding te dragen

Artikel 2
De leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen vóór 1 maart van het desbetreffende verenigingsjaar. Het bestuur zal aan de leden die op bovengenoemde datum niet aan de verplichting tot betaling hebben voldaan, eenmaal een herinnering tot betaling sturen. Indien een lid dan binnen de gestelde termijn nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is het lid vanaf die datum niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid verplicht te voldoen aan alle verplichtingen die uit het lidmaatschap voortvloeien. Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het desbetreffende lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente en de met de incasso verbonden kosten verschuldigd.

Artikel 3
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en commissievergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn.

Artikel 4
Alleen leden die een heel jaar niet kunnen tennissen, kunnen restitutie van contributie aanvragen. Er wordt gewoon contributie betaald in het jaar van de blessure. Lid moet zich melden dat hij/zij een blessure heeft. Uiterlijk meldingstermijn van blessure is binnen twee weken na ontvangst factuur (factuurdatum) over het betreffende tennisseizoen. Lidmaatschap wordt dan opgeschort Er moet wel kantinedienst worden gedraaid. Alleen de kosten van KNLTB moeten worden betaald (€ 20,-). Wanneer er een heel jaar niet getennist wordt, wordt de contributie verrekend met het jaar erna.

Vergaderingen

Artikel 5
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij elk agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 6
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke (per gewone post of digitaal) uitnodiging aan ieder bestuurslid, tenminste veertien dagen vóór de datum van de vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 7
Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 8
De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, elk voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór verzending van de uitnodiging door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 9
Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij elk punt wordt tevens behandeld elk mondeling door een lid tijdens de vergadering gedaan voorstel, dat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene vergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

Commissies

Artikel 10
De algemene vergadering kan één of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, die zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover het orgaan dat hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van elke commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies - met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten - kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 11
De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad

Artikel 12
Door de algemene vergadering wordt, voor de duur van één jaar een technische commissie gekozen (hierna aangeduid als T.C.), bestaande uit een oneven aantal leden. Bestuursleden kunnen ook zitting hebben in de T.C.

Artikel 13
De werkzaamheden van de T.C. zullen bestaan uit:

  1. het beoordelen van nieuwe leden op hun speelsterkte;
  2. het bezorgen en verzorgen van het materiaal op en van de banen;
  3. het coördineren van eventuele verzoeken aan de KNLTB voor wijziging van speelsterkte;
  4. het regelen en verzorgen van de competitie, toernooien en wedstrijden;
  5. het toelaten van introducé(e)s.

Besluitvorming

Artikel 14
Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen van de stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 15
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige- en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel16
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bestuur

Artikel 17
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend. Elk jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Ook treden jaarlijks af de in artikel 9, lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter invulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 18
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vicevoorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vicevoorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 19
Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Verplichtingen van het bestuur

Artikel 20
Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

a. Namen en adressen van de in artikel 4 van de Statuten bedoelde personen;
b. Presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
c. De bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welk er gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen. Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens. De in dit artikel bedoelde administratie wordt minimaal zeven jaar bewaard.

Aanmelding

Artikel 21
Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de KNLTB, kunnen lid zijn van de vereniging. Het bestuur houdt een register bij waarin onder andere de namen, adressen en geboortedata en ook (indien mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres van de leden zijn opgenomen. De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de secretaris op te geven. De vereniging is verplicht de adresgegevens binnen verenigingsverband openbaar maken in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en tevens verstrekken aan de KNLTB in verband met de aanmelding als lid.

Artikel 22
Nieuwe leden moeten zich (bij voorkeur) via de website opgeven.
https://www.atcswifterbant.nl/lid-worden 
Naast de persoonsgegevens, zoals onder artikel 21 wordt benoemd, is er een digitale recente (pas)foto nodig. Deze is verplicht en staat op de digitale ledenpas. Met deze ledenpas moet je je tijdens competitie en/of toernooien kunnen identificeren.

 

Slotbepalingen

Artikel 23
Alle leden kunnen kennisnemen van de Statuten en dit reglement via de website van de vereniging.

Artikel 24
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 29 maart 2023.

Addendum

Artikel 25
Alle taken met betrekking tot aanmeldingen, wijzigingen in adresgegevens en afmeldingen worden onder verantwoording van de secretaris, uitgevoerd door de ledenadministratie.

Artikel 26.
Seniorleden zijn te verdelen in drie groepen:

a. Jonge senioren, dat zijn leden die op de eerste januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 17 jaar al hebben bereikt, maar nog niet de leeftijd van 21 jaar.
b. Senioren, dat zijn leden die op de eerste januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 21 jaar al bereikt hebben.

Juniorleden zijn te verdelen in twee groepen:

a. Junior leden, dat zijn leden die op de eerste januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 13 jaar nog niet hebben bereikt.
b. Juniorplus leden, dat zijn leden die op de eerste januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 13 jaar al hebben bereikt, maar nog niet de leeftijd van 17 jaar.

Artikel 27
De zittingsperiode van een bestuurslid is drie jaar. De aftredende bestuursleden, niet

zijnde adviserende leden zijn terstond herkiesbaar voor een tweede periode van drie jaar. Het bestuurslidmaatschap omvat een maximaal aaneengesloten tijdvak van drie zittingsperiodes.

Artikel 28
Aanbiedingen voor lidmaatschap, zijnde proeflidmaatschap en actiekorting op contributie, hebben slechts een beperkte geldigheidsduur. Aanbiedingen gelden alleen voor personen, die de afgelopen 3 jaar geen (proef)lid zijn geweest van ATC Swifterbant.